نفرات برتر مسابقه چندجانبه قهرمانى موتوركراس مشخص شدند

نفرات برتر مسابقه چندجانبه قهرمانى موتوركراس مشخص شدند

به گزارش روابط عمومى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى مسابقه چندجانبه قهرمانى موتوركراس در روز جمعه ١٣ مردادماه ٩٦ در پيست موتوركراس شهرستان نيشابور برگزار شد.

اين مسابقه در ٤ كلاس (٤٥٠،٢٥٠،٨٥ و سوپر كراس) با حضور ٤٨ ورزشكار از استان هاى( خراسان رضوى- خراسان جنوبى- گلستان و سمنان) برگزار گرديد كه نفرات برتر در هر كلاس به شرح ذيل مى باشد:

كلاس ٨٥ سى سى

١-محمدسينا دانشگر از خراسان جنوبى

٢- دانيال صادقى از خراسان رضوى

٣- محمدجواد ميرزايى پور از خراسان جنوبى

كلاس ٢٥٠ سى سى

١- على برزوزاده از خراسان رضوى

٢- ابوالفضل صادقى از خراسان رضوى

٣- پوريا نجوى از خراسان رضوى

كلاس ٤٥٠ سى سى

١- محمد خانى از خراسان جنوبى

٢- سعيد قربان زاده از خراسان جنوبى

٣- سيدمصطفى ايزى از خراسان رضوى

كلاس سوپر كراس

١- على برزوزاده از خراسان رضوى

٢- محمد خانى از خراسان جنوبى

٣- ابوالفضل صادقى از خراسان رضوى

در پايان اين دوره از مسابقات در رده بندى تيمى، تيم هاى برتر به شرح ذيل مى باشد:

١- خراسان رضوى

٢- خراسان جنوبى

٣- سمنان