درخشش تيم خراسان رضوى با كسب سه عنوان قهرمانى كشور

درخشش تيم خراسان رضوى با كسب سه عنوان قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و انومبيلرانى خراسان رضوى آخرين مرحله از سرى مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور در روز جمعه ٤ اسفندماه ٩٦ در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار گرديد.

اين دوره از مسابقات در شش كلاس (١٥٠،٢٥٠،٦٠٠،١٠٠٠سى سى) و (١٢٥سى سى استاندارد و ١٢٥سى سى آزاد) برگزار شد كه تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در ٣ كلاس به شرح ذيل عناوين كشورى را كسب نمايد:

كلاس ١٢٥ سى سى استاندارد و آزاد

حسين برومند مقام سوم

كلاس ٦٠٠ سى سى

مهدى نعيمى مقام سوم