كسب عنوان كشور در مسابقات موتوكراس قهرمانى كشور

كسب عنوان كشور در مسابقات موتوكراس قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيات استان سومين دوره از سرى مسابقات موتوكراس قهرمانى كشور در استان همدان روز جمعه ١١ آبان ماه برگزار شد كه در پايان اين دوره از رقابت تيم خراسان رضوى توانست در رده انفرادى در دو كلاس به شرح ذيل عناوين قهرمانى كشور را از آن خود كند

كلاس ١٥٠ سى سى

پوريا ثابتى فر مقام دوم

كلاس ٢٥٠ سى سى پيشكسوتان

جواد بيدى مقام دوم

*همچنين در رده تيمى، تيم خراسان با ٩٨ امتياز مقام سوم كشور را كسب كرد*