كسب عناوين كشورى در مسابقات موتوكراس

كسب عناوين كشورى در مسابقات موتوكراس

به گزارش روابط عمومى هيات استان با برگزارى چهاردهمين دوره از سرى مسابقات قهرمانى كشور در رشته موتورسوارى كراس در روز جمعه ٩ آذرماه ٩٧ تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در كلاس ١٥٠ سى سى توسط آقاى پوريا ثابتى فر و در كلاس ٢٥٠ سى سى پيشكسوتان آقاى جواد بيدى عناوين دوم كشور را كسب نمايند