بازدید رئیس هیات استان از پیست های موتورسوارى و اتومبیلرانی

بازدید رئیس هیات استان از پیست های موتورسوارى و اتومبیلرانی

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی ریاست هیأت استان به همراه نایب رییس ، دبیر ودیگر مسئولین هیأت از پیست های موتورسواری و اتومبیلرانی مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) خراسان رضوی بازدید نمودند.