مسئولین کمیته های هیأت منصوب شدند

مسئولین کمیته های هیأت منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی هیأت رییس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی مسئولین کمیته های هیأت را منصوب کردند

گرایلی در احکام جداگانه آقایان اميرحسين اندرزگو (مسئول کمیته فرهنگی،)، محسن عليزاده (مسئول کمیته اندورو)، كامران توتونچى (مسئول کمیته داوران)، هاشم علماء (مسئول کمیته اتومبیل سرعت)، احسان جهانگيرى (مسئول کمیته اتومبیلرانی کارتینگ)، عليرضا جلايى (اتومبیلرانی کمیته دریفت) منصوب کردند.