ثبت نام مسابقات


1- شروع تمرینات از دوشنبه 10 مهرماه

2- تایم گیری و کلاس توجیهی پنجشنبه 13 مهرماه

ثبت نام مسابقه موتور سرعت 1402/07/14

( مبلغ ثبت نام : 4/000/000 ریال )