انتصاب مسئول کمیته کلاسیک هیأت استان به عنوان مسئول کمیته خودروهای تاریخی و‌کلاسیک حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا

انتصاب مسئول کمیته کلاسیک هیأت استان به عنوان مسئول کمیته خودروهای تاریخی و‌کلاسیک حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا

به گزارش روابط عمومی هیأن استان طى حكمى از سوى جناب آقاى درويشى (مدير حوزه اتومبيلرانى كانون جهانگردى و اتومبيلرانى ج.ا.ا) آقاى روبند فروش مسئول كميته كلاسيك هيات استان به عنوان مسئول كلوپ وسيله هاى نقليه تاريخى در استان خراسان رضوى منصوب گرديد كه اين حكم توسط آقاى تيمورى معاون محترم گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى كشور به آقاى روبندفروش اهدا شد.