شرایط و قوانین صدور کارت عضویت

بخش موتورسواری


۱- داشتن کلاه ایمنی ، نخاع بند ، لباس مخصوص ، دستکش و کفش موتورسواری استاندارد.

۲- داشتن موتور ورزشی که دارای شماره بدنه و شماره موتور ( یا دارای پلاک ملی ) باشد.

۳- عدم سوء پیشینه و یا رای کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت ورود به پیستهای ورزشی

بخش اتومبیلرانی


۱- داشتن لباس ، کفش و کلاه ایمنی استاندارد.

۲- داشتن کمربند ایمنی و رول بار مناسب.

۳- عدم سوء پیشینه و یا رای کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت ورود به پیستهای ورزشی


وارد نمودن اطلاعات فرم ثبت نام تا زمان تایید مسئولین هیات به منزله عضویت در هیات نمی باشد.


Sabtenam